Algemene Voorwaarden KTR3

METAALUNIEVOORWAARDEN

Algemene voorwaarden uitgegeven door Koninklijke Metaalunie (ondernemersorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf in de metaal) aangeduid als METAALUNIEVOORWAARDEN,

gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Rotterdam op 1 januari 2014. Uitgave van Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein

Koninklijke Metaalunie

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen

die een lid van Koninklijke Metaalunie doet, op alle overeen-

komsten die hij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

het gevolg kunnen zijn, een en ander voor zover het Metaal-

unielid aanbieder dan wel leverancier is.

 

1.2.  Het Metaalunielid dat deze voorwaarden gebruikt wordt aan-

geduid  als  opdrachtnemer.  De  wederpartij  wordt  aangeduid

als opdrachtgever. 

 

1.3.  Bij strijdigheid tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever

en  opdrachtnemer  gesloten  overeenkomst  en  deze  voor-

waarden, gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor.

 

1.4.  Deze  voorwaarden  mogen  uitsluitend  worden  gebruikt  door

Metaalunieleden.

 

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1.  Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend.

 

2.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

en  dergelijke  verstrekt, mag  opdrachtnemer  uitgaan  van  de

juistheid  en  volledigheid  hiervan  en  zal  hij  zijn  aanbieding

hierop baseren.

 

2.3.  De  in  de  aanbieding  genoemde  prijzen  zijn  gebaseerd  op

levering  af fabriek, “ex  works”, vestigingsplaats opdrachtne-

mer,  conform  Incoterms  2010.  De  prijzen  zijn  exclusief  om-

zetbelasting en verpakking. 

 

2.4.  Als  opdrachtgever  de  aanbieding  van  opdrachtnemer  niet

aanvaardt, heeft opdrachtnemer het recht alle kosten die hij

heeft gemaakt om zijn aanbieding te doen bij opdrachtgever

in rekening te brengen. 

 

Artikel 3: Rechten van intellectuele eigendom

3.1.  Tenzij  schriftelijk  anders  is  overeengekomen,  behoudt  op-

drachtnemer de auteursrechten en alle rechten van industri-

ele  eigendom  op  de  door  hem  gedane  aanbiedingen,  ver-

strekte  ontwerpen,  afbeeldingen,  tekeningen,

(proef)modellen, programmatuur en dergelijke. 

 

3.2.  De rechten op de in lid 1 van dit artikel genoemde gegevens

blijven  eigendom  van  opdrachtnemer  ongeacht  of  aan  op-

drachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening

zijn  gebracht.  Deze  gegevens  mogen  zonder  voorafgaande

uitdrukkelijke  schriftelijke  toestemming  van  opdrachtnemer

niet  worden  gekopieerd,  gebruikt  of  aan  derden  getoond.

Opdrachtgever  is  aan  opdrachtnemer  per  overtreding  van

deze  bepaling  een  direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van

€ 25.000,-.  Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding  op

grond van de wet worden gevorderd.

 

3.3.  Opdrachtgever  moet  de  aan  hem  verstrekte  gegevens  als

bedoeld in lid 1 van dit artikel op eerste verzoek binnen een

door  opdrachtnemer  gestelde  termijn  retourneren.  Bij  over-

treding van deze bepaling is opdrachtgever aan opdrachtne-

mer  een  direct  opeisbare  boete  verschuldigd  van  € 1.000,-

per dag. Deze boete kan naast schadevergoeding op grond

van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 4: Adviezen en verstrekte informatie

4.1.  Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen  en

informatie die hij van opdrachtnemer krijgt als deze geen be-

trekking hebben op de opdracht.

 

4.2.  Als opdrachtgever aan opdrachtnemer gegevens, tekeningen

en dergelijke verstrekt, mag opdrachtnemer bij de uitvoering

van  de  overeenkomst  uitgaan  van  de  juistheid  en  volledig-

heid hiervan.

 

4.3.  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke aanspraak

van  derden  met  betrekking  tot  het  gebruik  van  door  of  na-

mens  opdrachtgever  verstrekte  adviezen,  tekeningen,  bere-

keningen,  ontwerpen,  materialen,  monsters,  modellen  en

dergelijke.

 

Artikel 5: Levertijd / uitvoeringsperiode

5.1.  De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  worden  door  opdracht-

nemer bij benadering vastgesteld. 

 

5.2.  Bij  de  vaststelling  van  de  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode

gaat opdrachtnemer ervan uit dat hij de opdracht kan uitvoe-

ren  onder  de  omstandigheden  die  hem  op  dat moment  be-

kend zijn.

 

5.3.  De  levertijd  en/of  uitvoeringsperiode  gaan  pas  in  wanneer

over  alle  commerciële  en  technische  details  overeenstem-

ming  is  bereikt,  alle  noodzakelijke  gegevens,  definitieve  en

goedgekeurde tekeningen en dergelijke in het bezit zijn van

opdrachtnemer, de overeengekomen (termijn)betaling is ont-

vangen  én  aan  de  noodzakelijke  voorwaarden  voor  de  uit-

voering van de opdracht is voldaan. 

 

5.4.  a.  Als  er  sprake  is  van  andere  omstandigheden  dan  op-

drachtnemer bekend waren toen hij de levertijd en/of uit-

voeringsperiode  vaststelde,  kan  hij  de  levertijd  en/of  uit-

voeringsperiode  verlengen  met  de  tijd  die  hij  nodig  heeft

om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren.

Als de werkzaamheden niet in de planning van opdracht-

nemer  kunnen  worden  ingepast,  zullen  deze  worden  uit-

gevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

  b.  Als  er  sprake  is  van meerwerk  worden  de  levertijd  en/of

uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die opdrachtnemer

nodig heeft om de materialen en onderdelen daarvoor te

(laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het

meerwerk  niet  in  de  planning  van  opdrachtnemer  kan

worden  ingepast,  zullen  de  werkzaamheden  worden  uit-

gevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

  c.  Als  er  sprake  is  van  opschorting  van  verplichtingen  door

opdrachtnemer worden de levertijd en/of uitvoeringsperio-

de verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzet-

ting  van  de  werkzaamheden  niet  in  de  planning  van  op-

drachtnemer  kan  worden  ingepast,  zullen  de  werkzaam-

heden worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.

  d. Als er sprake is van onwerkbaar weer worden de levertijd

en/of uitvoeringsperiode verlengd met de daardoor ontsta-

ne vertraging.

 

5.5.  Opdrachtgever  is  gehouden  alle  kosten  die  opdrachtnemer

maakt als gevolg van een vertraging in de levertijd en/of uit-

voeringsperiode zoals vermeld in lid 4 van dit artikel te vol-

doen.

 

5.6.  Overschrijding van de levertijd en/of uitvoeringsperiode geeft

in geen geval recht op schadevergoeding of ontbinding.

 

Artikel 6: Risico-overgang

6.1.  Levering vindt plaats af fabriek, “ex works”, vestigingsplaats

opdrachtnemer,  conform  Incoterms  2010.  Het  risico  van  de

zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter

beschikking stelt aan opdrachtgever.

 

6.2.  Ongeacht  het  bepaalde  in  lid  1  van  dit  artikel  kunnen  op-

drachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat opdracht-

nemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden,

transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. Op-

drachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

6.3.  Als sprake  is  van  inruil  en  opdrachtgever  in  afwachting  van

aflevering van de nieuwe zaak de in te ruilen zaak onder zich

houdt, blijft het risico van de in te ruilen zaak bij opdrachtge-

ver tot het moment dat hij deze in het bezit heeft gesteld van

opdrachtnemer.  Als  opdrachtgever  de  in  te  ruilen  zaak  niet

kan leveren in de staat waarin deze verkeerde toen de over-

eenkomst  werd  gesloten,  kan  opdrachtnemer  de  overeen-

komst ontbinden.

Artikel 7: Prijswijziging

7.1.  Opdrachtnemer mag een stijging van kostprijsbepalende fac-

toren die is opgetreden na het sluiten van de overeenkomst

aan opdrachtgever doorberekenen. 

 

7.2.  Opdrachtgever is gehouden de prijsstijging zoals bedoeld in

lid  1  van  dit  artikel  naar  keuze  van  opdrachtnemer  op  een

van de onderstaande momenten te voldoen:

a.  als de prijsstijging zich voordoet;

b.  tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c.  bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

Artikel 8: Overmacht

8.1.  Opdrachtnemer  heeft  het  recht  de  nakoming  van  zijn  ver-

plichtingen  op  te  schorten  als  hij  door  overmacht  tijdelijk  is

verhinderd  zijn  contractuele  verplichtingen  jegens  opdracht-

gever na te komen.

 

8.2.  Onder overmacht wordt onder meer verstaan de omstandig-

heid  dat  leveranciers,  onderaannemers  van  opdrachtnemer

of  door  opdrachtnemer  ingeschakelde  transporteurs  niet  of

niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen, het weer, aardbe-

vingen,  brand,  stroomstoring,  verlies,  diefstal  of  verloren

gaan van gereedschappen of materialen, wegblokkades, sta-

kingen  of  werkonderbrekingen  en  import-  of  handelsbeper-

kingen.

 

8.3.  Opdrachtnemer is niet meer bevoegd tot opschorting als de

tijdelijke  onmogelijkheid  tot  nakoming  meer  dan  zes  maan-

den heeft geduurd. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen

de overeenkomst na afloop van deze termijn met onmiddellij-

ke ingang beëindigen, maar uitsluitend voor dat deel van de

verplichtingen dat nog niet is nagekomen. 

 

8.4.  Indien er sprake is van overmacht en nakoming blijvend on-

mogelijk  is  of  wordt,  zijn  beide  partijen  gerechtigd  om  de

overeenkomst  met  onmiddellijke  ingang  te  beëindigen  voor

dat deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen.

 

8.5.  Partijen hebben geen recht op vergoeding van de als gevolg

van de opschorting of de beëindiging in de zin van dit artikel

geleden of te lijden schade.

 

Artikel 9: Omvang van het werk

9.1.  Opdrachtgever  moet  ervoor  zorgen  dat  alle  vergunningen,

ontheffingen  en  andere  beschikkingen  die  noodzakelijk  zijn

om het werk uit te voeren tijdig zijn verkregen. Opdrachtgever

is  verplicht  op  eerste  verzoek  van  opdrachtnemer  een  af-

schrift van de hiervoor genoemde bescheiden aan hem toe te

zenden. 

 

 

 

9.2.  In de prijs van het werk zijn niet begrepen:

a.  de  kosten  voor  grond-,  hei-,  hak-,  breek-,  funderings-,

metsel-, timmer-,  stukadoors-,  schilder-,  behangers-,  her-

stelwerk of ander bouwkundig werk;

b.  de  kosten  voor  aansluiting van  gas,  water,  elektriciteit  of

andere infrastructurele voorzieningen;

c.  de kosten ter voorkoming of beperking van schade aan op

of bij het werk aanwezige zaken;

d.  de kosten voor afvoer van materialen, bouwstoffen of af-

val;

e.  reis- en verblijfkosten.

 

Artikel 10: Wijzigingen in het werk

10.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of

minderwerk als:

a.  er sprake is van een wijziging in het ontwerp, de specifica-

ties of het bestek;

b.  de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeen-

stemt met de werkelijkheid;

c.  geschatte hoeveelheden meer dan 10% afwijken. 

 

10.2. Meerwerk  wordt  berekend  op  basis  van  de  prijsbepalende

factoren die gelden op het moment dat het meerwerk wordt

verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de prijs-

bepalende factoren die golden op het moment van het sluiten

van de overeenkomst.

 

10.3. Opdrachtgever is gehouden de prijs van het meerwerk zoals

bedoeld in lid 1 van dit artikel naar keuze van opdrachtnemer

op een van de onderstaande momenten te voldoen:

a.  als het meerwerk zich voordoet;

b.  tegelijk met betaling van de hoofdsom;

c.  bij de eerstvolgende overeengekomen betalingstermijn.

 

10.4. Als de som van het minderwerk dat van het meerwerk over-

treft, mag opdrachtnemer bij de eindafrekening 10% van het

verschil  bij  opdrachtgever  in  rekening  brengen.  Deze  bepa-

ling geldt niet voor minderwerk dat het gevolg is van een ver-

zoek van opdrachtnemer. 

 

Artikel 11: Uitvoering van het werk

11.1. Opdrachtgever  zorgt  ervoor  dat  opdrachtnemer  zijn  werk-

zaamheden  ongestoord  en  op  het  overeengekomen  tijdstip

kan verrichten en dat hij bij de uitvoering van zijn werkzaam-

heden  de  beschikking  krijgt  over  de  benodigde  voorzienin-

gen, zoals:

a.  gas, water en elektriciteit;

b.  verwarming;

c.  afsluitbare droge opslagruimte;

d.  op grond van de Arbowet en -regelgeving voorgeschreven

voorzieningen.

 

 

 

11.2. Opdrachtgever  draagt  het  risico  en  is  aansprakelijk  voor

schade  in  verband met  verlies,  diefstal,  verbranding  en  be-

schadiging van zaken van opdrachtnemer, opdrachtgever en

derden, zoals gereedschappen, voor het werk bestemde ma-

terialen of bij het werk gebruikt materieel, die zich bevinden

op de plaats waar de werkzaamheden worden verricht of op

een andere overeengekomen plaats.

 

11.3. Opdrachtgever  is  gehouden  zich  adequaat  te  verzekeren

tegen de risico’s genoemd in lid 2 van dit artikel. Opdracht-

gever  dient  daarnaast  te  zorgen  voor  verzekering  van  het

werkrisico  van  te  gebruiken  materieel.  Opdrachtgever  dient

opdrachtnemer  op  eerste  verzoek  een  kopie  van  de  betref-

fende  verzekering(en)  en  een  bewijs  van  betaling  van  de

premie te sturen. Als er sprake is van schade is opdrachtge-

ver verplicht dit onverwijld bij zijn verzekeraar te melden ter

verdere behandeling en afwikkeling.

 

11.4. Als opdrachtgever zijn verplichtingen zoals omschreven in de

vorige  leden  van  dit  artikel  niet  nakomt  en  daardoor  vertra-

ging in de uitvoering van de werkzaamheden ontstaat, zullen

de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra opdrachtgever

alsnog aan al zijn verplichtingen voldoet en de planning van

opdrachtnemer  dit  toelaat.  Opdrachtgever  is  aansprakelijk

voor alle voor opdrachtnemer uit de vertraging voortvloeiende

schade. 

 

Artikel 12: Oplevering van het werk

12.1. Het  werk  wordt  als  opgeleverd  beschouwd  in  de  volgende

gevallen:

a.  als opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd;

b.  als  het  werk  door  opdrachtgever  in  gebruik  is  genomen.

Neemt  opdrachtgever  een  deel  van  het  werk  in  gebruik

dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd;

c.  als  opdrachtnemer  schriftelijk  aan  opdrachtgever  heeft

meegedeeld dat het werk is voltooid en opdrachtgever niet

binnen  14  dagen  na  de  mededeling  schriftelijk  kenbaar

heeft gemaakt of het werk al dan niet is goedgekeurd;

d.  als  opdrachtgever  het  werk  niet  goedkeurt  op  grond  van

kleine gebreken of ontbrekende onderdelen die binnen 30

dagen kunnen worden hersteld of nageleverd en die inge-

bruikname van het werk niet in de weg staan.

 

 

12.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed dan is hij verplicht dit

onder opgave van redenen schriftelijk kenbaar te maken aan

opdrachtnemer.  Opdrachtgever  dient  opdrachtnemer  in  de

gelegenheid te stellen het werk alsnog op te leveren.

 

12.3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van

derden voor schade aan niet opgeleverde delen van het werk

veroorzaakt  door  het  gebruik  van  reeds  opgeleverde  delen

van het werk.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1. In  geval  van  een  toerekenbare  tekortkoming is  opdrachtne-

mer  gehouden  zijn  contractuele  verplichtingen  alsnog  na  te

komen.

 

13.2. De verplichting tot schadevergoeding van opdrachtnemer op

grond van welke wettelijke grondslag ook, is beperkt tot die

schade waartegen opdrachtnemer uit hoofde van een door of

ten  behoeve  van  hem  gesloten  verzekering  verzekerd  is,

maar is nooit hoger dan het bedrag dat in het betreffende ge-

val door deze verzekering wordt uitbetaald. 

 

13.3. Als  opdrachtnemer  om  welke  reden  dan  ook  geen  beroep

toekomt op de beperking van lid 2 van dit artikel, is de ver-

plichting tot schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% van

de totale opdrachtsom (exclusief btw). Als de overeenkomst

bestaat uit onderdelen of deelleveringen, is de verplichting tot

schadevergoeding beperkt tot maximaal 15% (exclusief btw)

van de opdrachtsom van dat onderdeel of die deellevering. 

 

13.4. Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

a.  gevolgschade.  Onder  gevolgschade  wordt  onder  meer

verstaan  stagnatieschade,  productieverlies,  gederfde

winst,  transportkosten  en  reis-  en  verblijfkosten.  Op-

drachtgever  kan  zich  indien  mogelijk  tegen  deze  schade

verzekeren;

b.  opzichtschade. Onder opzichtschade wordt onder andere

verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het

werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt

of  aan  zaken  die  zich  bevinden  in  de  nabijheid  van  de

plaats  waar  wordt  gewerkt. Opdrachtgever  kan  zich  des-

gewenst tegen deze schade verzekeren;

c.  schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid

van hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten

van opdrachtnemer.

 

13.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan door of

namens opdrachtgever aangeleverd materiaal als gevolg van

een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. 

 

13.6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken

van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van

een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een

derde is geleverd en dat (mede) bestond uit door opdracht-

nemer geleverde producten en/of materialen. Opdrachtgever

is gehouden alle voor opdrachtnemer in dit verband geleden

schade waaronder de (volledige) kosten van verweer te ver-

goeden.

 

Artikel 14: Garantie en overige aanspraken

14.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen staat opdracht-

nemer voor een periode van zes maanden na (op)levering in

voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.

Als  een  afwijkende  garantietermijn  is  overeengekomen,  zijn

de overige leden van dit artikel eveneens van toepassing.

 

14.2. Als de overeengekomen prestatie niet deugdelijk is geweest,

zal opdrachtnemer de keuze maken of hij deze alsnog deug-

delijk uitvoert of opdrachtgever crediteert voor een evenredig

deel  van  de  factuur.  Kiest  opdrachtnemer  voor  het  alsnog

deugdelijk uitvoeren van de prestatie, bepaalt hij zelf de wijze

en  het  tijdstip  van  uitvoering.  Bestond  de  overeengekomen

prestatie  (mede)  uit  het  bewerken  van  door  opdrachtgever

aangeleverd  materiaal,  dan  dient  opdrachtgever  voor  eigen

rekening en risico nieuw materiaal aan te leveren. 

  

14.3. Onderdelen  of  materialen  die  door  opdrachtnemer  worden

hersteld of vervangen, moeten door opdrachtgever aan hem

worden toegezonden.

 

14.4. Voor rekening van opdrachtgever komen:

a.  alle transport- of verzendkosten;

b.  kosten voor demontage en montage;

c.  reis- en verblijfkosten.

 

14.5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gele-

genheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of de be-

werking opnieuw uit te voeren.

 

14.6. Opdrachtgever kan alleen een beroep doen op garantie na-

dat  hij  aan al  zijn verplichtingen  ten  opzichte  van  opdracht-

nemer heeft voldaan.

 

14.7. a. Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn

van:

-  normale slijtage;

-  onoordeelkundig gebruik;

-  niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;

-  installatie,  montage,  wijziging  of  reparatie  door  op-

drachtgever of door derden;

-  gebreken  aan  of  ongeschiktheid  van  zaken  afkomstig

van, of voorgeschreven door opdrachtgever;

-  gebreken aan of ongeschiktheid van door opdrachtge-

ver gebruikte materialen of hulpmiddelen.

b.  Geen garantie wordt gegeven op:

-  geleverde  zaken die niet nieuw waren op het moment

van levering;

-  het keuren en repareren van zaken van opdrachtgever;

-  onderdelen waarvoor fabrieksgarantie is verleend.

 

14.8. Het bepaalde in de leden 2 t/m 7 van dit artikel is van over-

eenkomstige  toepassing  bij  eventuele  aanspraken  van  op-

drachtgever  op  grond  van  wanprestatie,  non-conformiteit  of

welke andere grondslag dan ook. 

 

14.9. Opdrachtgever  kan  rechten  uit  hoofde  van  dit  artikel  niet

overdragen.

 

Artikel 15: Klachtplicht 

15.1. Opdrachtgever  kan  op  een  gebrek  in  de  prestatie  geen  be-

roep meer doen, als hij hierover niet binnen veertien dagen

nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had beho-

ren  te  ontdekken  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  heeft  ge-

klaagd.

 

15.2. Opdrachtgever  moet  klachten  over  de  hoogte  van  het  fac-

tuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de

betalingstermijn  schriftelijk  bij  opdrachtnemer  hebben  inge-

diend.  Als  de  betalingstermijn  langer  is  dan  dertig  dagen,

moet opdrachtgever uiterlijk binnen dertig dagen na factuur-

datum schriftelijk hebben geklaagd.

 

Artikel 16: Niet afgenomen zaken

16.1. Opdrachtgever  is  verplicht  na  afloop  van  de  levertijd  en/of

uitvoeringsperiode de zaak of zaken die onderwerp zijn van

de overeenkomst op de overeengekomen plaats af te nemen.

 

16.2. Opdrachtgever dient alle medewerking te verlenen die rede-

lijkerwijs van  hem  kan  worden  verwacht  teneinde  opdracht-

nemer tot aflevering in staat te stellen.

 

16.3. Niet  afgenomen  zaken  worden  voor  rekening  en  risico  van

opdrachtgever opgeslagen.

16.4. Bij overtreding van het bepaalde uit de leden 1 en/of 2 van dit

artikel  is  opdrachtgever  aan  opdrachtnemer  een  boete  ver-

schuldigd  van  €  250,-  per  dag  met  een  maximum  van

€ 25.000,-.  Deze  boete  kan  naast  schadevergoeding  op

grond van de wet worden gevorderd.

 

Artikel 17: Betaling 

17.1. Betaling  wordt  gedaan  op  de  plaats  van  vestiging  van  op-

drachtnemer of op een door opdrachtnemer aan te wijzen re-

kening.

 

17.2. Tenzij  anders  overeengekomen  vindt  betaling  als  volgt

plaats:

a.  bij balieverkoop contant;

b.  bij termijnbetaling:

-  40% van de totale prijs bij opdracht;

-  50% van de totale prijs na aanvoer van het materiaal of

als de levering van materiaal niet in de opdracht is be-

grepen na aanvang van de werkzaamheden;

-  10% van de totale prijs bij oplevering;

c.  in alle overige gevallen binnen dertig dagen na factuurda-

tum.

 

17.3. Als opdrachtgever zijn betalingsverplichting niet nakomt is hij

verplicht om, in plaats van betaling van de overeengekomen

geldsom, te voldoen aan een verzoek van opdrachtnemer om

inbetalinggeving.

 

17.4. Het  recht  van  opdrachtgever  om  zijn  vorderingen  op  op-

drachtnemer te verrekenen of om op te schorten is uitgeslo-

ten, tenzij er sprake is van faillissement van opdrachtnemer

of  de  wettelijke  schuldsanering  op  opdrachtnemer  van  toe-

passing is.

 

17.5. Ongeacht  of  opdrachtnemer  de  overeengekomen  prestatie

volledig heeft uitgevoerd, is alles wat opdrachtgever uit hoof-

de van de overeenkomst aan hem verschuldigd is of zal zijn

onmiddellijk opeisbaar als:

a.  een betalingstermijn is overschreden;

b.  het  faillissement  of  de  surseance  van  betaling  van  op-

drachtgever is aangevraagd;

c.  beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever wordt

gelegd;

d.  opdrachtgever  (vennootschap)  wordt  ontbonden  of  geli-

quideerd;

e.  opdrachtgever  (natuurlijk  persoon)  het  verzoek  doet  te

worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering, onder

curatele wordt gesteld of is overleden.

 

17.6. Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de over-

eengekomen  betalingstermijn,  is  opdrachtgever  direct  rente

aan opdrachtnemer verschuldigd. De rente bedraagt 12% per

jaar, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze hoger is.

Bij  de  renteberekening  wordt  een  gedeelte  van  de  maand

gezien als een volle maand.

 

17.7. Opdrachtnemer is bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever

te verrekenen met vorderingen van aan opdrachtnemer geli-

eerde  ondernemingen  op  opdrachtgever.  Daarnaast  is  op-

drachtnemer  bevoegd  zijn  vorderingen  op  opdrachtgever  te

verrekenen met schulden van aan opdrachtnemer gelieerde

ondernemingen aan opdrachtgever. Verder is opdrachtnemer

bevoegd zijn schulden aan opdrachtgever te verrekenen met

vorderingen op aan opdrachtgever gelieerde ondernemingen.

Onder gelieerde ondernemingen worden de ondernemingen

die tot dezelfde groep, in de zin van artikel 2:24b BW, beho-

ren, en een deelneming in de zin van artikel 2:24c BW ver-

staan.

 

17.8. Indien  betaling  niet  heeft  plaatsgevonden  binnen  de  over-

eengekomen  betalingstermijn  is  opdrachtgever  aan  op-

drachtnemer alle buitengerechtelijke kosten verschuldigd met

een minimum van € 75,-.

Deze kosten worden berekend op basis van de volgende ta-

bel (hoofdsom incl. rente):

over de eerste   €  3.000,-  15%

over het meerdere tot  €  6.000,-  10%

over het meerdere tot   €  15.000,-    8%

over het meerdere tot   €  60.000,-    5%

over het meerdere vanaf   €  60.000,-     3%

  De  werkelijk  gemaakte  buitengerechtelijke  kosten  zijn  ver-

schuldigd, als deze hoger zijn dan uit bovenstaande bereke-

ning volgt.

 

17.9. Als opdrachtnemer in een gerechtelijke procedure in het ge-

lijk  wordt  gesteld,  komen  alle  kosten  die  hij in  verband met

deze  procedure  heeft  gemaakt  voor rekening  van  opdracht-

gever.

 

Artikel 18: Zekerheden

18.1. Ongeacht  de  overeengekomen  betalingscondities  is  op-

drachtgever  verplicht  op  eerste  verzoek  van  opdrachtnemer

een naar diens oordeel voldoende zekerheid voor betaling te

verstrekken. Als opdrachtgever hier niet binnen de gestelde

termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. Opdrachtne-

mer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te ontbin-

den en zijn schade op opdrachtgever te verhalen.

 

18.2. Opdrachtnemer  blijft  eigenaar  van  geleverde  zaken  zolang

opdrachtgever:

a.  tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn

verplichtingen uit deze of andere overeenkomsten;

b.  vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bo-

vengenoemde overeenkomsten, zoals schade, boete, ren-

te en kosten, niet heeft voldaan.

 

18.3. Zolang  er  op  geleverde  zaken  een  eigendomsvoorbehoud

rust, mag opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuit-

oefening niet bezwaren of vervreemden.

 

18.4. Nadat opdrachtnemer zijn eigendomsvoorbehoud heeft inge-

roepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opdrachtge-

ver zal daartoe alle medewerking verlenen. 

 

18.5. Opdrachtnemer  heeft  op  alle  zaken  die  hij  uit  welke  hoofde

ook onder zich heeft of zal krijgen en voor alle vorderingen

die hij op opdrachtgever heeft of mocht krijgen ten opzichte

van een ieder die daarvan afgifte verlangt een pandrecht en

een retentierecht.

 

18.6. Als  opdrachtgever,  nadat  de  zaken  conform  de  overeen-

komst  door  opdrachtnemer  aan  hem  zijn  geleverd,  aan  zijn

verplichtingen heeft voldaan, herleeft het eigendomsvoorbe-

houd ten aanzien van deze zaken als opdrachtgever zijn ver-

plichtingen uit een later gesloten overeenkomst niet nakomt.

 

Artikel 19: Beëindiging van de overeenkomst

Als opdrachtgever de overeenkomst wil beëindigen zonder  dat

er  sprake  is  van  een  tekortkoming  van  opdrachtnemer  en  op-

drachtnemer hiermee instemt, wordt de overeenkomst met we-

derzijds goedvinden beëindigd. Opdrachtnemer heeft in dat ge-

val recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals gele-

den verlies, gederfde winst en gemaakte kosten.

 

Artikel 20: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

20.1. Het Nederlands recht is van toepassing.

 

20.2. Het  Weens  koopverdrag  (C.I.S.G.)  is  niet  van  toepassing,

evenmin  als  enige  andere  internationale  regeling  waarvan

uitsluiting is toegestaan.

 

20.3. Alleen  de  Nederlandse  burgerlijke  rechter  die  bevoegd  is  in  de

vestigingsplaats van opdrachtnemer neemt kennis van geschillen,

tenzij dit in strijd is met het dwingend recht. Opdrachtnemer mag

van deze bevoegdheidsregel afwijken en de wettelijke bevoegd-

heidsregels hanteren.

20150127_115759-2.jpg